Triton, the son of Poseidon

 

Bronze, green stone,

Size 8 H x 22 W x 16 D

Price 1000$